BASES PER A CONTRACTACIONS LABORALS D’UN EDUCADOR PER AL CENTRE DE DIA LA SAFOR

Categoria principal o arrel: Slider Castellano
 • BASES PER A CONTRACTACIONS LABORALS D’UN EDUCADOR PER AL CENTRE DE DIA LA SAFOR

PRIMERA. Objecte

 • És objecte d’aquesta convocatòria la selecció, pel procediment de concurs de mèrits d’un educador per al Centre de Dia La Safor gestionat per ASAEM i posterior contractació laboral per ASAEM Salut Mental La Safor. No hi haurà constitució de borsa.
 • Els centre es troba ubicat a Gandia.
 • La contractació sols es formalitzarà i estarà condicionada i vinculada per a cobrir la substitució temporal d’educador d’aquest recurs.
 • El lloc de treball estarà dotat de les retribucions que ASAEM, segons derive del projecte i subvenció concedida, i estarà sotmés al règim d’incompatibilitats vigent. S’estableix un període de prova de 2 mesos.

 

SEGONA. Funcions del lloc de treball

 • Les funcions del educador/a seran les següents:
  • Execució i suport de les tasques de rehabilitació, conjuntament amb els responsables d’aquestes.
  •  Col·laboració en les tasques d’avaluació dels usuaris.
  • Col·laborar en el disseny i l’execució dels programes de rehabilitació que els siguen assignats.
  • Monitoritzar, supervisar i dissenyar els entrenaments individuals i grupals assignats pels psicòlegs dins i fora del Centre.
  • Elaboració de registres requerits pels psicòlegs sobre assistència, compliment d’objectius en usuaris, etc.
  • Participació en el disseny i execució d’activitats d’oci i temps lliure programades pel tècnic d’inserció social.
  • Participació en les activitats de teràpia ocupacional i integració laboral establides pel/per la terapeuta ocupacional
  • Informar els psicòlegs per mitjà de resums setmanals al voltant de l’evolució dels usuaris en els programes en els quals participen.
  • Col·laborar activament en la realització de les programacions i memòries anuals del Centre.
  • Coordinació activa i continua amb tots els professionals implicats que ho requerisquen, amb la finalitat de complir la ideologia i els objectius del Centre.

 

TERCERA. Requisits

Amb la finalitat de ser admès per a participar en el procés selectiu, serà necessari complir els següents requisits:

 

 • Per les característiques concretes del lloc de treball, es demana que els candidats siguen obligatòriament de sexe masculí.
 • Ser espanyol o nacional de qualsevol estat de la Unió Europea, o d’altres estats en els quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siguen d’aplicació a la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta estiga definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, tenint en compte que podrán accedir igualment el cònjuge de les espanyoles i dels nacionals d’altres estats membres de la UE, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors d’edat que visquen a les seues expenses, de conformitat amb la modificació introduïda per la Llei 55/1999, de 9 de desembre, en la Llei 17/1993, de 23 de desembre.
 • Tenir complits els 18 anys d’edat i no excedir de l’edat establida per a la jubilació forçosa per edat.
 • Estar en plenes facultats mentals i físiques per a l’exercici del lloc de treball al qual s’opta.
 • No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol Administració Pública o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Estar en possessió com a mínim de la següent titulació: Batxiller Superior o Equivalent, que s’acreditarà mitjançant certificat de l’autoritat acadèmica competent.
 • Estar en possessió del carnet de conduir tipus B (no obligatori).
 • Els interessats hauran de reunir tots els requisits en la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies.

 

QUARTA. Instàncies i admissió

 • Les instàncies sol·licitant formar part d’aquest procés selectiu es dirigiran al President d’ASAEM, a partir del dia 2 d’octubre de 2019 publicades al tauler d’anuncis dels centres gestonats per ASAEM i al tauler d’anuncis de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, fins el dia 10 d’octubre de 2019, i es presentaran en el CRIS i Centre de Dia La Safor, ubicada al C/ Jaume II, n. 6, a Gandia. Tel. 962 864 900.
 • A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents:
  • Original o fotocòpia degudament compulsada de la Títulació mínima exigida en l’apartat e) de la Base Tercera , per tal de poder optar al lloc de treball oferit.
  • Documents acreditatius dels mèrits que al·leguen els/les aspirants/tes. Es considerarà document acreditatiu l’original o la fotocòpia degudament compulsada. L’experiència laboral s’acreditarà amb els documents probatoris que l’aspirant considere més adients i obligatòriament mitjançant certificació acreditativa de vida laboral emés per la Tresoreria de la Seguretat Social. En el cas de prestació de serveis, factures i/o contractes de la prestació.
  • A.R.D.E. Si s’ acredita la situació de desocupació.
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat
  • Curriculum Vitae amb fotografía

 

Transcorregut el termini de presentació d’instàncies, la Comissió de Valoració dictarà resolució de les proves o entrevistes personals.

 

CINQUENA. Comissió de Valoració

 • La Comissió de Valoració estarà integrada per:
  • Una representant d’ASAEM.
  • El director del Centre de Día La Safor.
  • Un/-a educador/-a del CRIS i Centre de Dia “La Safor”.

 

 • La Comissió podrà sol·licitar la incorporació d’assessors/es que es limitaran a l’exercici de les seues especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb l’òrgan de selecció.

 

 

SISENA. Descripció del procés selectiu

 • El procés selectiu constarà de dues fases: valoració de mèrits i entrevista personal.

 

SETENA. Valoracions del procés selectiu

 • Fase de Valoració de mèrits
  • La Comissió de Valoració qualificarà a les aspirants en funció dels mèrits al·legats i justificats per elles mateixes en la forma descrita en la base QUARTA. Els mèrits a valorar vindran referits, com a màxim, en la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies i s’hi adjuntaran.
  • Els aspirants que no complisquen algun dels requisits quedaran exclosos de les fases de baremació.
  • Per a la valoració de mèrits se seguirà la següent baremació (es computen fraccions):

 

1.    Valencià

Màxim 2 punts

1.1 A1-A2 (Oral)

0.5

1.2 B1-B2 (Elemental)

1

1.3 C1 (Mitjà)

1.5

1.4 C2 (Superior)

2

2.    Titulació relacionada amb el lloc de treball

Màxim 2 punts

2.1  Tècnic d’Integració Social, Tècnic d’Animació Socio-Cultural (TASOC), Cicles formatius de grau superior família Serveis a la Comunitat.

2.2  Psicologia, Treball Social, Pedagogia, Teràpia Ocupacional o Educació Social.

0.75  punts

 

 

 

1 punt

 

3.    Cursos relacionats amb el lloc de treball[1]

Màxim 6 punts

3.1  Per cada 10 hores o 1 crèdit[2] relacionat amb salut mental

3.2  Per cada 10 hores o 1 crèdit relacionat amb les necessitats del lloc de treball

0.15

 

0.1

4.    Cursos d’ofimàtica[3]

Màxim 1 punt

4.1 Per cada 10 hores o crèdit

0.1

5.    Experiència laboral[4]

Màxim 13 punts

5.1 Per mes treballat com a educador/a en el mateix tipus de recurs.

0.20

5.2 Per cada mes treballat com a educador/a en un recurs del sector de la salut mental

0.15

5.3 Per cada mes treballat com a educador/a en qualsevol altre recurs

0.1

5.4 Per cada més treballat en qualsevol categoria professional en el sector de la salut mental

0.1

Màxim total

24 punts

 

 • Finalitzada la baremació d’aquesta fase, es publicarà en el tauler d’anuncis del CRIS i Centre de Dia “La Safor” i a la pàgina web de ASAEM Salut Mental la relació d’admesos i exclosos, amb la classificació definitiva per ordre de puntuació i la convocatòria per a la fase d’entrevista personal. Només passaran a la fase d’entrevista aquells aspirants que hagen superat el mínim establit d’11 punts en la baremació de mèrits, estant facultada la Comissió Avaluadora per a modificar aquest límit a la baixa en el cas de considera-ho convenient per al millor funcionament del procés selectiu.
 • Fase d’entrevista personal.
 • La relació i ordre d’intervenció dels aspirants que passen a la fase d’entrevista serà publicada al Tauler d’Anuncis de ASAEM Salut Mental, una vegada finalitzada la fase de baremació de mèrits.
 • La no presentació en el moment de realitzar l’entrevista suposarà l’exclusió del procés selectiu.
 • En l’entrevista es valorarà els coneixements amb relació a les funcions establides en la Base Segona, l’adequació del currículum al lloc de treball, la capacitat de treball en equip, i qualsevol altre aspecte que la Comissió Avaluadora considere importants per al treball que s’ha de realitzar.
 • La puntuació màxima a obtenir en la fase d’entrevista és de 10 punts.

 

HUITENA. Relació d’aprovats

 • L’ordre de classificació definitiva vindrà determinada per la suma de puntuacions obtingudes en el concurs i en la fase d’entrevista.
 • Finalitzat el procés selectiu es publicarà la relació amb la classificació definitiva per ordre de puntuació, i de proposarà la persona que haja obtingut major puntuació per a la seua contractació.
 • Amb la resta d’aspirants es constituirà borsa de treball en previsió de possibles contingències per ordre de puntuació.

 

 

NOVENA.- Incidències

 • La Comissió de Valoració queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre el acords necessaris per al bon desenvolupament del procés de selecció, en allò que no estiga previst en aquestes bases.

 

 

Gandia a 1 d’octubre de 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL·LICITUD PER A PARTICIPAR EN LA SELECCIÓ PER A LA

CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL DE UN EDUCADOR

PER AL CENTRE DE DIA DE MALALTS MENTALS CRÒNICS “LA

SAFOR”

 

COGNOMS I NOM _____________________________________________________

DATA DE NAIXEMENT _______________________________ EDAT____________

DNI _______________________ TELÈFON _________________________________

DOMICILI _________________________________________ CP ________________

LOCALITAT ___________________________ PROVÍNCIA ____________________

RELACIÓ DE MÈRITS ACREDITATS:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Data__________________ Signatura:

 1. PRESIDENT D’ASAEM

 

 

[1] Els títols de cursos que no informen del nombre d’hores no seran tinguts en compte per la Comissió d’Avaluació.

[2] Per a ser valorats, els cursos hauran de tenir una duració mínima de 10 hores i no hauran de ser considerats com a equivalents quant a continguts per la Comissió Avaluadora. Cada 10 hores del curs o 1 crèdit acumulables es valorarà per 0.1 punts.

[3] Per a ser valorats, els cursos hauran de tenir una duració mínima de 10 hores i no hauran de ser considerats com a equivalents quant a continguts per la Comissió Avaluadora. Cada 10 hores del curs o 1 crèdit acumulables es valorarà per 0.1 punts. Sols es valoraran cursos relacionat amb Office o similars (processador de textos, programes per a presentacions, programes de càlcul i estadística, etc).

[4] S’acreditarà, en tot cas, per certificat de vida laboral emés per Tresoreria de la seguretat Social. La prestació de serveis, degudament acreditada, s’imputarà a raó d’un mes per cada 150 hores de treball.