Convocatòria procés de selecció lloc Tècnic d'Inserció Laboral

Escrito por Equipo Asaem
 • BASES PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D’UN/A TÈCNIC D’INTEGRACIÓ LABORAL PER AL CENTRE DE REHABILITACIÓ I INTEGRACIÓ SOCIAL DE MALALTS MENTALS Y CENTRE DE DIA DE MALALTS MENTALS  CRÒNICS “LA SAFOR”I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL

 

PRIMERA. Objecte

 

És objecte d’aquesta convocatòria la selecció, pel procediment de concurs de mèrits d’un/a tècnic d’integració socio/laboral per al Centre de Rehabilitació i Integració Social i altre  per al  Centre de Dia de Malalts Mentals, i posterior  contractació laboral temporal per l’ASSOCIACIÓ DE LA SAFOR D’AJUDA A MALALTS MENTALS (ASAEM), i constitució de borsa de treball.

 

Els dos centres es troben ubicats en el mateix edifici situats al C/ Jaume II, sense número, a Gandia.

 

La contractació sols es formalitzarà  i estarà condicionada i vinculada a la resolució d’aprovació per la Conselleria de Benestar Social de la subvenció per al funcionament del CRIS i Centre de Dia  i  serà a l’empara del que hi ha previst en l’article 15 de l’Estatut dels Treballadors i la Llei 63/1997, per substitució d’excedència. L’inici de la contractació serà al llarg del mes de gener.

 

El lloc de treball estarà dotat de les retribucions que ASAEM, segons derive del projecte i subvenció concedida, i estarà sotmés al règim d’incompatibilitats vigent.  S’estableix un  període de prova d’1 mes.

 

SEGONA. Funcions del lloc de treball

 

Les funcions del/la tècnic d’integració seran les següents:

 

 • Programar i desenvolupar projectes i activitats d’integració social amb els instruments adequats, així com projectes amb les diferents unitats de convivència.
 • Obtenir i processar informació sobre casos assignats amb el fi de determinar els projectes d’intervenció i avaluar els èxits obtinguts.
 • Desenvolupar projectes d’entrenament en habilitats d’autonomia personal i social.
 • Programar les activitats formatives i laborals, així com d’inserció socio-laboral, segons les necessitats individuals i prioritàries de les usuàries.
 • Supervisar activitats d’inserció laboral i formativa, avaluant i instruint a responsables i assistits.
 • Establir i executar els programes d’inserció formatives i laborals.
 • Aplicar els mitjans i els procediments d’avaluació adequats.
 • Col.laboració amb el treballador social en els aspectes relacionats amb la integració socio-laboral.

TERCERA. Requisits

 

Amb la finalitat de ser admés/a per a participar en el procés selectiu, serà necessari complir els següents requisits:

 

 • Ser espanyol/a o nacional de qualsevol estat de la Unió Europea, o d’altres estats en els quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siguen d’aplicació a la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta estiga definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, tenint en compte que podran accedir igualment el/la cònjuge dels espanyols/es i dels nacionals d’altres estats membres de la UE, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors d’edat que visquen a les seues expenses, de conformitat amb la modificació introduïda per la Llei 55/1999, de 9 de desembre, en la Llei 17/1993, de 23 de desembre.

 

 • Tenir complits els 18 anys d’edat i no excedir de l’edat establida per a la jubilació forçosa per edat.

 

 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici del lloc de treball al qual s’opta.

 

 • No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol Administració Pública o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques.

 

 • Estar en possessió com a mínim de la següent titulació: Diplomatura/Grau en Treball Social, o Diplomatura/Grau en Educació Social que s’acreditarà mitjançant certificat de l’autoritat acadèmica competent.

 

 • Formació específica en Inserció Laboral.

 

 • Els/les interessats/des hauran de reunir tots els requisits en la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies.

 

QUARTA. Instàncies i admissió

 

Les instàncies, sol·licitant formar part d’aquest procés selectiu, es dirigiran al President d’ASAEM, des del dimarts 13 de desembre de 2016 fins al divendres 23 de desembre de 2016 fins a les 14h i es presentaran en el registre del CRIS i Centre de Dia “La Safor”, ubicada al carrer Jaume II, número 6 de Gandia. Telèfon 962 864 900

 iNSTÀNCIA ACÍ

A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents:

 

 • Original o fotocòpia degudament compulsada de la Títulació mínima exigida en l’apartat e) de la Base Tercera , per tal de poder optar al lloc de treball oferit.. Es podrà compulsar la documentació al mateix centre.
 • Documents acreditatius dels mèrits que al·leguen els/les aspirants/tes. Es considerarà document acreditatiu l’original o la fotocòpia degudament compulsada. L’experiència laboral s’acreditarà amb els documents probatoris que l’aspirant considere més adients i obligatòriament mitjançant certificació acreditativa de vida laboral emés per la Tresoreria de la Seguretat Social. En el cas de prestació de serveis, factures i/o contractes de la prestació.
 • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat
 • Curriculum Vitae amb fotografia

 

 • Transcorregut el termini de presentació d’instàncies, la Comissió de Valoració dictarà resolució de les proves o entrevistes personals.

 

CINQUENA. Comissió de Valoració

 

La Comissió de Valoració estarà integrada per:

 

 • Un representant d’ASAEM.
 • Un representant de la Mancomunitat de Municipis de la Safor.
 • Director del CRIS i Centre de Dia.

 

La Comissió podrà sol·licitar la incorporació d’assessors/es que es limitaran a l’exercici de les seues especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran  amb l’òrgan de selecció.

 

 

SISENA. Descripció del procés selectiu

 

El procés selectiu constarà de dues fases: valoració de mèrits i entrevista personal.

 

 

SETENA. Valoracions del procés selectiu

 

Fase de Valoració de mèrits

 

 • La Comissió de Valoració qualificarà els aspirants en funció dels mèrits al·legats i justificats per ells mateixos en la forma descrita en la base QUARTA. Els mèrits a valorar vindran referits, com a màxim, en la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies i s’hi adjuntaran. Els aspirants que no complisquen algun dels requisits quedaran exclosos de les fases de baremació.

 

 • Per a la valoració de mèrits se seguirà la següent baremació (es computen fraccions):

 

 • 1. Valencià
 • Màxim 2 punts
 • 1.1. Oral
 • 0.5
 • 1.2. Elemental
 • 1
 • 1.3. Mitjà
 • 1.5
 • 1.1. Superior
 • 2
 • 2. Altres Cursos relacionats amb el lloc de treball
 • Màxim 4 punts
 • 2.1. Màster relacionat amb el lloc de treball.
 • 2.2. Cursos de postgrau/màster relacionats en el lloc de treball
 • 2 punt
 • 1 punt
 • 3. Cursos relacionats amb el lloc de treball[1]
 • Màxim 4 punts
 • 3.1. Per cada 10 hores o 1 crèdit[2]
 • 0,1
 • 4. Cursos d’ofimàtica[3]
 • Màxim 1 punts
 • 4.1.  Per cada 10 hores o 1 crèdit
 • 0,1
 • 5. Experiència laboral[4]
 • Màxim 13 punts
 • 5.1.- Per mes de treball com a tècnic d’integració sociolaboral.

 

 • 0,20

 

 • 5.2.- Per cada mes com a tècnic mitjà en un recurs de malalts mentals
 • 0,15
 • MÀXIM TOTAL
 • 22 Punts

 

 

Finalitzada la baremació d’aquesta fase, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Mancomunitat de Municipis de la Safor la relació d’admesos i exclosos, amb la classificació definitiva per ordre de puntuació i la convocatòria per a la fase d’entrevista personal. Només passaran a la fase d’entrevista aquells aspirants que hagen superat el mínim establit de 13 punts en la baremació de mèrits, estant facultada la Comissió Avaluadora per a modificar aquest límit a la baixa en el cas de considera-ho convenient per al millor funcionament del procés selectiu.

 

Fase d’entrevista personal

 

 • La relació i ordre d’intervenció dels/les aspirants que passen a la fase d’entrevista serà publicada al Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat de Municipis de la Safor i a la pàgina web d’ASAEM, una vegada finalitzada la fase de baremació de mèrits.

 

 • La no presentació en el moment de realitzar l’entrevista suposarà l’exclusió del procés selectiu.

 

 • En l’entrevista es valorarà els coneixements amb relació a les funcions establides en la Base Segona, l’adequació del currículum al lloc de treball, la capacitat de treball en equip, i qualsevol altre aspecte que la Comissió Avaluadora considere importants per al treball que s’ha de realitzar.

 

 • La puntuació màxima a obtenir en la fase d’entrevista és de 10 punts.

 

 

HUITENA. Relació d’aprovats

 

L’ordre de classificació definitiva vindrà determinada per la suma de puntuacions obtingudes en el concurs i en la fase d’entrevista.

 

Finalitzat el procés selectiu es publicarà la relació amb la classificació definitiva per ordre de puntuació, i de proposarà la persona que haja obtingut major puntuació per a la seua contractació.

 

Amb la resta d’aspirants es constituirà borsa de treball en previsió de possibles contingències  per ordre de puntuació.

 

 

NOVENA.- Incidències

 

La Comissió de Valoració queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre el acords necessaris per al bon desenvolupament del procés de selecció, en allò que no estiga previst en aquestes bases.

 

 • Gandia a 12 de desembre de 2016

 

 

 

 

 

 

 INSTÀNCIA

 

 

COGNOMS I NOM ________________________________________________

DATA DE NAIXEMENT ___________________________ EDAT____________

DNI _______________________ TELÈFON ___________________________

DOMICILI _______________________________________ CP ____________

LOCALITAT _________________________ PROVÍNCIA _________________

RELACIÓ DE MÈRITS ACREDITATS:

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

Data__________________ Signatura:

 

SR. PRESIDENT D’ASAEM

 

 

[1] Els títols de cursos que no informen del nombre d’ hores no seran tinguts en compte per la Comissió d’Avaluació.

[2] Per a ser valorats, els cursos hauran de tenir una duració mínima de 15 hores i no hauran de ser considerats com a equivalents quant a continguts per la Comissió Avaluadora. Cada 10 hores del curs o 1 crèdit acumulables es valorarà per 0,1 punts.

[3] Per a ser valorats, els cursos hauran de tenir una duració mínima de 15 hores i no hauran de ser considerats com a equivalents quant a continguts per la Comissió Avaluadora. Cada 10 hores del curs o 1 crèdit acumulables es valorarà per 0,1 punts. Sols es valoraran cursos relacionat amb Office o similars (processador de textos, programes per a presentacions, programes de càlcul i estadística, etc). Sols es valoraran cursos relacionat amb Office o similars (processador de textos, programes per a presentacions, programes de càlcul i estadística, etc).

[4] S’acreditarà, en tot cas, per certificat de vida laboral emés per Tresoreria de la Seguretat Social. La  prestació de serveis, degudament acreditada, s’imputarà a raó d’un mes per cada 150 hores de treball.