Convocatòria de procés de selecció lloc EDUCADOR/A i constitució de borsa

Escrito por Equipo Asaem
 • BASES PER A CONTRACTACIONS LABORALS D’UN/A EDUCADOR/A PER A LES VIVENDES SUPERVISADES D’ASAEM I PER AL CRIS-CENTRE DE DIA “LA SAFOR” I CONSTITUCIÓ DE BORSA DE TREBALL CONJUNTA

 

PRIMERA. Objecte

 • És objecte d’aquesta convocatòria la selecció, pel procediment de concurs de mèrits d’un/a educador/a per a les Vivendes Supervisades gestionades per ASAEM i per al CRIS i Centre de Dia “La Safor”, posterior contractació laboral per ASAEM Salut Mental La Safor” i constitució de borsa de treball per al lloc d’educadora en els recursos d’ASAEM.
 • Els centres es troben ubicats a Gandia.
 • La contractació sols es formalitzarà i estarà condicionada i vinculada per a cobrir la substitució temporal d’educadores/ors d’aquestos recursos.
 • El lloc de treball estarà dotat de les retribucions que ASAEM, segons derive del projecte i subvenció concedida, i estarà sotmés al règim d’incompatibilitats vigent. S’estableix un període de prova d’1 mes.

 

SEGONA. Funcions del lloc de treball

 • Les funcions del educador/a seran les següents:
  • Educadora de Vivendes Supervisades:
   • Execució i suport de les tasques de rehabilitació programades al PIR, conjuntament amb les persones responsables d’aquestes.
   • Col·laboració en les tasques d’avaluació de les usuàries.
   • Col·laborar en el disseny i l’execució dels programes de rehabilitació que els siguen assignats.
   • Monitoritzar, supervisar i dissenyar els entrenaments individuals i grupals assignats per l’equip tècnic de vivendes dins i fora del Centre.
   • Elaboració de registres requerits per coordinació sobre assistència, compliment d’objectius en usuàries, etc.
   • Compliment de la documentació requerida pel Pla de Qualitat d’ASAEM.
   • Participació en el disseny i execució d’activitats d’oci i temps lliure programades per l’equip tècnic de vivendes.
   • Informar a coordinació de vivendes per mitjà de resums setmanals al voltant de l’evolució de les usuàries en els programes en els quals participen.
   • Informar immediatament a les persones responsables de qualsevol incidència greu que es puga produir.
   • Col·laborar activament en la realització de les programacions i memòries anuals del Centre.
   • Coordinació activa i continua amb tots els professionals implicats que ho requerisquen, amb la finalitat de complir la ideologia i els objectius del Centre.

 

 • Educadora del CRIS i Centre de Dia “La Safor”:
  • Execució i suport de les tasques de rehabilitació, conjuntament amb els responsables d’aquestes.
  • Col·laboració en les tasques d’avaluació dels usuaris.
  • Col·laborar en el disseny i l’execució dels programes de rehabilitació que els siguen assignats.
  • Monitoritzar, supervisar i dissenyar els entrenaments individuals i grupals assignats pels psicòlegs dins i fora del Centre.
  • Elaboració de registres requerits pels psicòlegs sobre assistència, compliment d’objectius en usuaris, etc.
  • Participació en el disseny i execució d’activitats d’oci i temps lliure programades pel tècnic d’inserció social.
  • Participació en les activitats de teràpia ocupacional i integració laboral establides pel/per la terapeuta ocupacional.
  • Informar els psicòlegs per mitjà de resums setmanals al voltant de l’evolució dels usuaris en els programes en els quals participen. Col·laborar activament en la realització de les programacions i memòries anuals del Centre.
  • Coordinació activa i continua amb tots els professionals implicats que ho requerisquen, amb la finalitat de complir la ideologia i els objectius del Centre.

 

TERCERA. Requisits

Amb la finalitat de ser admès/a per a participar en el procés selectiu, serà necessari complir els següents requisits:

 • Ser espanyol/a o nacional de qualsevol estat de la Unió Europea, o d’altres estats en els quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siguen d’aplicació a la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta estiga definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea, tenint en compte que podrán accedir igualment el/la cònjuge dels espanyols/es i dels nacionals d’altres estats membres de la UE, sempre que no estiguen separats de dret, menors de 21 anys o majors d’edat que visquen a les seues expenses, de conformitat amb la modificació introduïda per la Llei 55/1999, de 9 de desembre, en la Llei 17/1993, de 23 de desembre.
 • Tenir complits els 18 anys d’edat i no excedir de l’edat establida per a la jubilació forçosa per edat.
 • No patir cap malaltia o defecte físic que impedisca l’exercici del lloc de treball al qual s’opta.
 • No haver estat separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, de qualsevol Administració Pública o ocupació pública, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l’exercici de les funcions públiques.
 • Estar en possessió com a mínim de la següent titulació: Batxiller Superior o Equivalent, que s’acreditarà mitjançant certificat de l’autoritat acadèmica competent.
 • Estar inscrita en les llistes del SERVEF, en condició de desocupada . PER A COBRIR LES BAIXES MATERNALS, NO ÉS REQUISIT INDISPENSABLE.
 • Al cas d’educadores de les Vivendes Supervisades, residir a la comarca de La Safor. Aquest requisit no és necessari per al lloc d’educadora al CRIS/CD.
 • Estar en possessió del carnet de conduir tipus B.
 • Els/les interessats/des hauran de reunir tots els requisits en la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies.

 

QUARTA. Instàncies i admissió

 • Les instàncies sol·licitant formar part d’aquest procés selectiu es dirigiran al President d’ASAEM, a partir del dia 22 de novembre de 2016 publicades al tauler d’anuncis dels centres gestonats per ASAEM i al tauler d’anuncis de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, fins el dia 2 de desembre de 2016, i es presentaran en el CRIS i Centre de Dia La Safor, ubicada al C/ Jaume II, n. 6,  a Gandia. Tel. 962 864 900.
 • A la sol·licitud s’adjuntaran els següents documents:
  • Original o fotocòpia degudament compulsada de la Títulació mínima exigida en l’apartat e) de la Base Tercera , per tal de poder optar al lloc de treball oferit.
  • Documents acreditatius dels mèrits que al·leguen els/les aspirants/tes. Es considerarà document acreditatiu l’original o la fotocòpia degudament compulsada. L’experiència laboral s’acreditarà amb els documents probatoris que l’aspirant considere més adients i obligatòriament mitjançant certificació acreditativa de vida laboral emés per la Tresoreria de la Seguretat Social. En el cas de prestació de serveis, factures i/o contractes de la prestació.
  • D.A.R.D.E. Que acredite la situació de desocupació.
  • Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat
  • Curriculum Vitae amb fotografía

 Descarrega la instància ací.

Transcorregut el termini de presentació d’instàncies, la Comissió de Valoració dictarà resolució de les proves o entrevistes personals.

 

CINQUENA. Comissió de Valoració

 • La Comissió de Valoració estarà integrada per:
  • Una representant d’ASAEM.
  • Una representant de la Mancomunitat de Municipis de La safor.
  • Una representant de les Vivendes Supervisades.
  • Una representant del CRIS i Centre de Dia “La Safor”.

 

 • La Comissió podrà sol·licitar la incorporació d’assessors/es que es limitaran a l’exercici de les seues especialitats tècniques en base exclusivament a les quals col·laboraran amb l’òrgan de selecció.

 

 

SISENA. Descripció del procés selectiu

 • El procés selectiu constarà de dues fases: valoració de mèrits i entrevista personal.

 

SETENA. Valoracions del procés selectiu

 • Fase de Valoració de mèrits
  • La Comissió de Valoració qualificarà a les aspirants en funció dels mèrits al·legats i justificats per elles mateixes en la forma descrita en la base QUARTA. Els mèrits a valorar vindran referits, com a màxim, en la data en què finalitza el termini de presentació d’instàncies i s’hi adjuntaran.
  • Els aspirants que no complisquen algun dels requisits quedaran exclosos de les fases de baremació.
  • Per a la valoració de mèrits se seguirà la següent baremació (es computen fraccions):

 

1.    Valencià

Màxim 2 punts

1.1 Oral

0.5

1.2 Elemental

1

1.3 Mitjà

1.5

1.4 Superior

2

2.    Titulació relacionada amb el lloc de treball

Màxim 2 punts

2.1 Tècnic d’Integració Social, Tècnic d’Animació Socio-Cultural (TASOC), Cicles formatius de grau superior família Serveis a la Comunitat, Educació Social, Psicologia, Treball Social, Pedagogia, Teràpia Ocupacional.

1 punt

3.    Cursos relacionats amb el lloc de treball[1]

Màxim 4 punts

3.1 Per cada 10 hores o 1 crèdit[2]

0.1

4.    Cursos d’ofimàtica[3]

Màxim 1 punt

4.1 Per cada 10 hores o crèdit

0.1

5.    Experiència laboral[4]

Màxim 13 punts

5.1 Per mes treballat com a educador/a en un recurs sociosanitari de persones amb malaltia mental.

0.20

5.2 Per cada mes treballat com a educador

0.1

Màxim total

22 punts

 

 • Finalitzada la baremació d’aquesta fase, es publicarà en el tauler d’anuncis del CRIS i Centre de Dia “La Safor” i a la pàgina web de la Mancomunitat de Municipis de la Safor la relació d’admesos i exclosos, amb la classificació definitiva per ordre de puntuació i la convocatòria per a la fase d’entrevista personal. Només passaran a la fase d’entrevista aquells aspirants que hagen superat el mínim establit d’11 punts en la baremació de mèrits, estant facultada la Comissió Avaluadora per a modificar aquest límit a la baixa en el cas de considera-ho convenient per al millor funcionament del procés selectiu.
 • Fase d’entrevista personal.
 • La relació i ordre d’intervenció dels aspirants que passen a la fase d’entrevista serà publicada al Tauler d’Anuncis de la Mancomunitat de Municipis de la Safor, una vegada finalitzada la fase de baremació de mèrits.
 • La no presentació en el moment de realitzar l’entrevista suposarà l’exclusió del procés selectiu.
 • En l’entrevista es valorarà els coneixements amb relació a les funcions establides en la Base Segona, l’adequació del currículum al lloc de treball, la capacitat de treball en equip, i qualsevol altre aspecte que la Comissió Avaluadora considere importants per al treball que s’ha de realitzar.
 • La puntuació màxima a obtenir en la fase d’entrevista és de 10 punts.

 

HUITENA. Relació d’aprovats

 • L’ordre de classificació definitiva vindrà determinada per la suma de puntuacions obtingudes en el concurs i en la fase d’entrevista.
 • Finalitzat el procés selectiu es publicarà la relació amb la classificació definitiva per ordre de puntuació, i de proposarà la persona que haja obtingut major puntuació per a la seua contractació.
 • Amb la resta d’aspirants es constituirà borsa de treball en previsió de possibles contingències per ordre de puntuació.

 

 

NOVENA.- Incidències

 • La Comissió de Valoració queda autoritzada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre el acords necessaris per al bon desenvolupament del procés de selecció, en allò que no estiga previst en aquestes bases.

 

 

Gandia a 22 de novembre de 2016

 

 

[1] Els títols de cursos que no informen del nombre d’hores no seran tinguts en compte per la Comissió d’Avaluació.

[2] Per a ser valorats, els cursos hauran de tenir una duració mínima de 15 hores i no hauran de ser considerats com a equivalents quant a continguts per la Comissió Avaluadora. Cada 10 hores del curs o 1 crèdit acumulables es valorarà per 0.1 punts.

[3] Per a ser valorats, els cursos hauran de tenir una duració mínima de 15 hores i no hauran de ser considerats com a equivalents quant a continguts per la Comissió Avaluadora. Cada 10 hores del curs o 1 crèdit acumulables es valorarà per 0.1 punts.

[4] S’acreditarà, en tot cas, per certificat de vida laboral emés per Tresoreria de la seguretat Social. La prestació de serveis, degudament acreditada, s’imputarà a raó d’un mes per cada 150 hores de treball.